Oferta


Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym

następnie w umowie obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem czynności:

 • udzielania porad prawnych,
 • doradztwa,
 • prowadzenia negocjacji,
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach,

Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji

publicznej i samorządowej, jak również organami egzekucyjnymi,

 • sporządzania opinii prawnych, skarg kasacyjnych do SN, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA,
 • windykacji należności,
 • sporządzania pism przedprocesowych (np. wezwania do zapłaty),
 • sporządzania i opiniowania projektów umów,
 • opiniowania dokumentacji pracowniczej (np. umowy o prace, klauzule o zakazie konkurencji, umowy lojalnościowe),
 • reprezentowania przedsiębiorców w negocjacjach, postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • przygotowywania i opiniowania aktów założycielskich, umów, statutów spółek,
 • obsługi prawnej organów statutowych, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • postępowania rejestracyjnego przed KRS,
 • pomocy prawnej przy zmianie firmy lub przy przekształcaniu formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • uzyskiwania europejskich nakazów zapłaty, jak również w postępowaniu w zakresie drobnych roszczeń,
 • reprezentowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym (epu przed E- Sądem), przygotowania               i wniesienia pozwu w formie elektronicznej do E-Sądu,
 • świadczenia obsługi prawnej na rzecz Funduszy Sekurytyzacyjnych w masowym dochodzeniu roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, następującymi

zagadnieniami:

 • prawem cywilnym,
 • prawem handlowym i gospodarczym,
 • prawem spółek,
 • prawem upadłościowym i naprawczym,
 • prawem spedycyjnym i przewozowym,
 • prawem administracyjnym,
 • prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawem spółdzielczym,
 • prawem medycznym,
 • prawem konsumenckim,
 • prawem zamówień publicznych,
 • prawem karnym,
 • prawem karno – skarbowym.

 

Proponowane warunki współpracy:

I. Szybkość reakcji na zlecenie:

 • w sprawach bieżącego doradztwa – tego samego dnia,
 • w sprawach wymagających przygotowania, korekty umów, opinii pisemnych itp. – w terminie ustalonym                  z Klientem.

II. Forma komunikacji:

E-mail, telefon, osobiście w siedzibie Klienta lub siedzibie Kancelarii.

III. Raportowanie:

Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy przeprowadzonych czynności.

IV. Sprawy sądowe:

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego proponujemy również prowadzenie spraw sądowych.

Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają pełnomocnikowi.

V. Wynagrodzenie:

Określając sposób rozliczeń za usługę proponujemy płatność wynagrodzenia w formie

miesięcznego ryczałtu w kwocie ustalonej pomiędzy stronami. Zapewniamy konkurencyjne

ceny.

Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w drodze negocjacji pomiędzy stronami,

z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb Klienta.